SHOWCASE: SENTIMENT ANALYSIS 2018-03-26T14:50:50+00:00

SHOWCASE: SENTIMENT ANALYSIS

หนึ่งในตัวอย่างการประยุกต์ใช้โมเดลเพื่อวิเคราะห์อารมณ์ผู้เขียน แยกแยะความรู้สึกในข้อความหรือตัวอักษรภาษาไทย โดย Sentiment Analysis มีความสามารถในการแสดงผลจากตัวอย่าง 3 รูปแบบด้วยกัน คือ ความรู้สึกในแง่บวก แง่ลบ หรือ ไม่รู้สึก ซึ่งโมเดลเบื้องต้นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิเคราะห์ความคิดเห็นบนโลกโซเชียลที่มีต่อข่าว หรือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น