การวิเคราะห์ข้อความ (Text) ด้วย RapidMiner Studio 7 2018-04-24T13:41:57+00:00

Project Description

การวิเคราะห์ข้อความ (Text)
ด้วย RapidMiner Studio 7

อธิบายหลักการทำการแบ่งแยกหมวดหมู่ของข้อความ (Text Classification) ด้วย RapidMiner Studio 7 ได้แก่

  1. หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับการแบ่งแยกหมวดหมู่ของข้อความ (Text Classification)
  2. วิธีการติดตั้ง text mining plugin เข้ากับ RapidMiner Studio 7
  3. ตัวอย่างการทำการแบ่งแยกหมวดหมู่ของข้อความ (Text Classification) โดยใช้ข้อมูลจาก Twitter เพื่อวิเคราะห์ว่า ข้อความนั้นเป็นข้อความที่พูดถึงร้านกาแฟ Amazon ใช่ไหม (ไม่ใช่การพูดถึงเว็บไซต์ amazon.com) ซึ่งจะใช้วิธีนาอีฟเบย์ส (Naïve Bayes)

และสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ Link