Part-Of-Speech Tagging 2018-07-17T10:57:28+00:00

Project Description

Machine Learning with MALLET

อธิบายการกำกับชนิดของคำ (Part-Of-Speech Tagging or POS Tagging) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อธิบายว่า การกำกับชนิดของคำ (POS Tagging) คืออะไร
2. หลักการเบื้องต้นในการกำกับชนิดของคำ (POS Tagging)

และสามารถเข้าไปอ่านบทความ “Part-Of-Speech Tagging” โดย Dan Jurafsky และ Christopher Manning เพิ่มเติม ได้ที่ Link