Minimum Edit Distance 2018-03-27T11:58:13+00:00

Project Description

Minimum Edit Distance

หลักการของ Minimum Edit Distance ซึ่งคือ วิธีการคำนวณค่าความต่างกันของสายอักขระ (string) 2 ชุด โดยจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
– คำอธิบายของ Minimum Edit Distance พร้อมยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน
– วิธีการคำนวณค่า Minimum Edit Distance
– การวัดการจัดเรียงของสายอักขระ (string) (Computing Alignment) โดยการนำวิธี Backtrack มาใช้ร่วมกับ Minimum Edit Distance
– การคำนวณแบบ Weighted Minimum Edit Distance เพื่อใช้แก้ไขคำผิด (Spelling Correction)
– ตัวอย่างการนำ Minimum Edit Distance ไปใช้กับชีวสารสนเทศศาสตร์ (Computational Biology)
และสามารถเข้าไปอ่านบทความนี้เพิ่มเติม ได้ที่ Link