Spelling Correction and the Noisy Channel 2018-04-11T19:31:59+00:00

Project Description

Spelling Correction and the Noisy Channel

อธิบายกระบวนการแก้ไขคำสะกดผิด (Spelling Correction) สำหรับภาษาอังกฤษ ดังนี้

1.ขั้นตอนสำคัญของการทำ Spelling Correction และยกตัวอย่างประเภทของการสะกดผิด

2.วิธี Noisy Channel Model สำหรับทำ Spelling Correction

3.การแก้ไขคำสะกดผิดแบบ Real-Word Spelling Correction โดยใช้ Noisy Channel Model

4.การนำ Spelling Correction ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

และสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ Link