Introduction to NLP 2018-03-12T21:12:03+00:00

Project Description

Introduction to NLP | What is Natural Language Processing?

บทความนี้พูดถึง NLP และการยกตัวอย่างการใช้งานต่างๆ เช่น
o ระบบถามตอบ (Question-Answering system)
o การสกัดสารสนเทศ (Information Extraction)
o การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก (Sentiment Analysis)
o การแปลภาษา (Machine Translation)
นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายถึงความยากของการทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Understanding (NLU) สำหรับภาษาอังกฤษอีกด้วย
และสามารถเข้าไปอ่านบทความ “Introduction to NLP” เพิ่มเติม ได้ที่ Link