Advanced Maximum Entropy Models 2018-07-09T18:49:02+00:00

Project Description

Advanced Maximum Entropy Models

อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดล Maximum Entropy หรือเรียกโดยย่อว่า MaxEnt ดังนี้

1. อธิบายโมเดล Maximum Entropy พร้อมยกตัวอย่างการนำไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ
2. การทำ Feature Overlap หรือ Feature Interaction ในโมเดล MaxEnt
3.การสร้างโมเดล MaxEnt แบบมีเงื่อนไข (Conditional MaxEnt Models) สำหรับการจัดหมวดหมู่ (Classification)
4.การทำ Smoothing สำหรับโมเดล MaxEnt

และสามารถเข้าไปอ่านบทความ “Advanced Maximum Entropy Models” เพิ่มเติม ได้ที่ Link