สรุป Survey of Named Entity Recognition and Classification (NERC) 2018-05-30T17:06:08+00:00

Project Description

สรุป Survey of Named Entity Recognition and Classification (NERC)

Named Entity Recognition เป็นการระบุชื่อเฉพาะภาษาไทยของแต่ละข้อความซึ่งมีประโยชน์ในการทำการสกัดสารสนเทศ (Information Extraction)
โดยบทความนี้เป็นการสรุปการสำรวจ Named Entity Recognition ในด้านความเป็นมา วิธีการ การสกัดคุณสมบัติ และการประเมินผล

และสามารถเข้าไปอ่านบทความ “สรุป Survey of Named Entity Recognition and Classification (NERC)”
โดย David Nadeau, และ Satoshi Sekine เพิ่มเติม ได้ที่ Link